1. Przepisy ogólne

Warunki zawarte w umowie są ważne i dla wszystkich przypadków zawarte w umowie. Zmiany mogą zostać wykonane tylko formą pisemną obu umawiających się stron na podstawie umowy. Stronami umowy są Biuro podróży Relaxos (dalej BP) i klient, który korzysta z usług BP Relaxos (dalej Klient). Usługi BP są pobyty lecznicze i rekondycyjne wybrane przez katalog wirtualny www.relaxos.pl (ew. w podobnych katalogach elektronicznych) albo skombinowane na podstawie indiwidualnego żądania klienta. Dokładne wyszczególnienie obejmuje potwierdzenie pobytu ze strony BP, które klient otrzyma po potwierdzeniu rezerwacji. Przedmiotem umowy jest zaopatrzenie pobytu i dbałości dla klienta w danym zakresie.

 

2. Ograniczenie czasowe

Stosunek umowny między BP i klientem powstaje w momencie potwierdzenia zgłoszenia regularnie wypełnionego przez klienta potwierdzonej umowy, jesli chodzi o osobę fizyczną (za dzieci małoletnie zgłoszenie podpisze ustawowy pełnomocnik), ew. potwierdzenim rezerwacje pisemnej podpisanej przez ustawowego pełnomocnika, jeśli chodzi o osobę prawną i razem wypłacenim ceny pobytu, ew. zaliczki w sensie warunków płatności. Stosunek umowny konczy się 15 dni po upływu doby pobytu, upływem doby prawa do reklamacji.

 

3. Zamówienie pobytu

Klient może pobyt zamówić i kupić prosto na stronie internetowej www.relaxos.pl (ew. w podobnych katalogach elektronicznych). W przypadku zamówienia BP obowiązuje klienta najpóżniej do 24 godzin powiadamiać klienta o akceptacji jego pobytu i wystawić papiery potrzebne (ogłoszenie pobytu i faktura zaliczkowa). Papiery będą przesłane do klienta w formie elektronicznej i pocztą. W przypadku, że klient znajduje się w Bratysławie, może otrymać papiery we własnej osobie w biurze BP.

 

4. Cena pobytu

Cena wynikowa pobytu i dbałości o klienta, wychodzi z żądania klienta i ułożona jest na podstawie cennika usług BP. BP zastrzega sobie prawo uregułować ceny w przypadku, że w okresie od wyceny do realizacji pobytu dojdzie do zmiany przepisów legislatywnych i bierczych z powodu tzw. siły wyższej.

 

5. Warunki płatności

Klient razem z potwierdzenim pobytu otrzyma i fakturę zaliczkową, którą jest powinien uiścić na numer konta bankowego do terminu płatności. W przypadnu nie-uiścienia faktury zaliczkowej w danym terminie zamówienie jest odwolane automatycznie. Numer konta bankowego znajduje sie na fakturze zaliczkowej.

 

6. Povinności klienta

a/ Udzielać BP wszystkie należytości potrzebne do regularniego opatrunka i oferowania usług, przedwszystkim prawdziwo i kompletnie wypełnić zgłoszenie o pobycie.
b/ W określonym terminie określonym uiścić opłatę za pobyt.
c/ W przypadku pobytu leczniczego klient jest powinnien uświadomić się ze sprzecznośczami, w sensie leczenia uzdrowiskowego. W przpadku jakiejś spzreczności leczenie w uzdrowisku nie jest możliwe.
e/ Powierzyć ustawowego pełnomocnika, jeśli jest klientem osoba fizyczna, z którym będzie BP komunikować i który uświadomi uczestników z warunkami i informacjami, które otrzyma od BP.
f/ W przypadku jeśli jest z pobytem złączeny i transport, dostawić się na miejsce odejścia w dokładnym czasie.

 

7. Odwołanie wyjazdu

a/ Odwolanie udziału na wyjazdzie tzw. storno wyjazdu, ew. odwołanie zamówienia wyjazdu klient jest powinny uczynić formą pisemną, i k temu załączyć należytą część zgłoszenia i potwierdzenie o uiśczeni i wszystkie dokumenty doręczyć we własnej osobie sprzedającemu oraz poslać BP listem poleconym. Dla strorno opłaty decydującym datem jest data realizacji storna w BP oraz data wysłania.
b/ Przy odwolani wyjazdu ze strony liczy się storno opłata. Storno opłata jest wyliczona za każdą osobę, podstawowa storno opłata jest 12 €,- oraz % z całkowitej ceny usług zamówionych w zależności od ilości dni pozostałych do wyjazdu we wysokości:
wiecej jak 28 dni 12 € ryczałtem
27 – 22 dni 20 %.
21 – 15 dni 40 %.
14 – 6 dni 65 %.
5 – 1 dzień 90 %.
V dzień rozpoczęcia wzjazdu, ew. nieogłoszone 100 %.
Storno opłata w podstawowej wysokości (12 €) jest wyliczony w przypadku czasowo nieograniczonego storna z powodu śmierci, schorzenia, resp. urazu klienta. Potrzeba dokładać potwierdzeniami oficjalnymi.
c/ Zmiana osoby klienta jest bezpłatna.
d/ Dalsze zmiany zamówienia ze strony klienta (zmiana terminu, obiektu, rodzaju pokoja oraz apartamentu, zakresu usług lekarzskich i p.) podlegają storno opłatam.
e/ Zerwanie „Powinności klienta” w punkcie 4, będzie podlegać storno-opłatam.
g/ Jeśli klient odwola udział na pobycie, ew. odwola zamówienie pobytu, BP jest powinne zwrócić uiśczeną opłatę o odpowiedną storno-opłatę do 14 dni od otrzymania dokumentów w punkcie 7. akapit a. Zaliczki finansowe będą zwrócone w formie przelewu bankowego na numer konta klienta.

 

8. Vylúčenie zákazníka zo pobytu

Klient, który podczas pobytu zerwał przepisy prawne Państwa odpowiednego, nie respektuje program pobytu, odmawia stosować się do instrukcji przewodnika/pracowników obiektu w którym mieszka, czepi słownie zastępcu BP i centrum leczniczo-rehabilitacyjnych, uszkodzuje majątek w obiekcie i krępuje prawa innych klientów, może zostać wyrzucony z pobytu.

 

9. Zmiany usług umówionych

a/ Jeśli nastąpili okoliczności nadzwyczajne i okolicznośći z powodu „siły wyższej”, BP może pobyt odwolać oraz zamienić jego programu (termin, trasa, cena, rodzaj transportu, miejsce zakwaterowania, obiekt), i posiada prawo do uiśczenia dotychczas udzielonych.
b/Przy odwolani pobytu ze strony BP, BP jest powinne podać sprawę klientowi i do 3 dni zwrócić uiśczoną kwotę.
c/ Przy ważnych zmianach programu (zmiana terminu pobytu o wiecej jak 24 godzin, wzrost ceny pobytu ponad 10%, zmiana miejsca zakwaterowania, zmiana sposóbu transportu i obiektu zakwaterowania w niższej kategorii) BP jest povinne wezwać klienta i ustalać termin, w którym klient wyrazi się. Klient ma prawo rozwiązać umowę bez strono-opłaty. Jeśli klient nie ogłosi rozwiązanie umowy, BP i klinet zgadzają się z umową.
d/ Urządzenie, wielkość i położenie pokoi, apartamentów w tym samym obiekcie nie jest to same. BP nie ma wpływ na przydzielowanie pokoi.

 

10. Poczynanie reklamacyjne

a/ W przypadku, że BP nie udzieli wszystkie usługi pobytu w pełnym zakresie i jakości, klient ma prawo do reklamacji. Przedmiotem reklamacji nie są szkody i uszczerbeki majątkowe, które powstali winą klienta.
b/ Reklamacja powinna być zastosowana po powstani wydarzenia na miejsce pobytu, u przewodnika oraz zastępcy obiektu, który albo odrobi szkodę albo wystawi protokół reklamacyjny w trzech wygotowieniach, podpisany przewodnikiem i klientem.
c/ Jedną kopię protokolu reklamacyjnego klient jest povinny posłać polecone najpóżniej do 15 dni od powrótu z wzjazdu.
d/ Jeśli klient nie będzie korzystał z usług, nie będzie powastało prawo do odpłaty oraz zniżki.

 

+421 2 3225 2328

Proszę dzwonić, chętnie doradzimy